Забравена парола
Община Антон
Наредби Печат Е-мейл
Съдържание
Наредби
Страница 2
Страница 3
Страница 4

Краткосрочна програма на община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022  - публикувано на 28.11.2019

 

Решение №509 по протокол №49/ 30.05.2019 година за отмяна на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Антон   - публикувано на 19.06.2019

 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС-Антон и образци на декларации по ЗПКОНПИ, приети с Решение №508 по Протокол №49/ 30.05.2019 година на ОбС-Антон  - публикувано на 19.06.2019

Решение №508   - публикувано на 19.06.2019

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон, изменена с Решение №485 по Протокол №47/ 28.03.2019 година  - публикувано на 24.04.2019

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Антон + материали свързани с изменението - изменена с Решение №467 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон; - публикувано на 11.02.2019

 

Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Антон - изменена с Решение №469 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон; - публикувано на 11.02.2019

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година на Община Антон - приета с Решение №470 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон - публикувано на 11.02.2019

 

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ . - публикувано на 06.02.2019

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон - изменена с Решение №452 по Протокол №44/ 05.12.2018 година на Общински съвет - Антон.

 

Правилник за организацията и дейността на ОбС - Антон - изменен с Решение №433 по Протокол №42/ 27.092018 година на Общински съвет - Антон

 

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Антон, изменен с Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС- Антон

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Община Антон, изменена с Решение №413 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

 

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Антон, изменена с Решение №411 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – 2018, актуализирана с Решение №410 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на Общински съвет – Антон

 

Правилника за организацията и дейността на ОбС-Антон - изменен с Решение №388 по Протокол №37/ 31.05.2018 година на Общински съвет- Антон 

 

  
Advertisement
001.jpg