Забравена парола
Община Антон
Наредби Печат Е-мейл
Съдържание
Наредби
Страница 2

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Антон, изменена с Решение №310 по Протокол №30/ 27.10.2017 година на ОбС-Антон

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Антон - изменена с Решение №297 по Протокол №28/ 27.09.2017 година на ОбС-Антон

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон - изменена с Решение №299 по Протокол №28/ 27.09.2017 година на ОбС-Антон 

 

Общинска програма за закрила на детето 2017 - приета с Решение №275 по Протокол №26/ 28.06.2017 година на ОбС-Антон

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - изменена с Решение №274 по Протокол №26/ 28.06.2017 година на ОбС-Антон

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон – Изменена с Решения №260 и №265 по Протокол №25/ 28.04.2017 година

 

Регионална програма за управление на отпадъците – Приета с Решение №249 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Програма на Община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017–2027 - Приета с Решение №247 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

План и Програмата за енергийна ефективност на Община Антон 2017-2020 – Приети с Решение №246 по Протокол №23/ 30.03.2017 година  

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Антон – Приета с Решение №244 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Антон за 2018 – Приет с Решение №243 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. – Приета с Решение №242 по Протокол №23/ 30.03.2017 година


Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие на територията на  Община Антон- Приета с Решение №211 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/

 

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждането на децата в общинска детска градина на територията на  Община Антон - Приета с Решение №210 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/  

 

Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на  Община Антон - Приета с Решение №209 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/  

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Антон и Обосновката към нея. /25.01.2017 година/ 

 

Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон /25.01.2017 година/ 

 

Наредбата за отглеждане на животни на територията на Община Антон – приета с Решениe №179 от Протокол №17/ 27.10.2016 година на ОбС-Антон;

  

Програма за развитие на туризма на територията на Община Антон за 2016 година – приета с Решениe №173 от Протокол №16/ 29.09.2016 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон – изменена с Решениe №156 от Протокол №14/ 25.08.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за периода м.I – м.XII.2016 година на Община Антон – актуализирана с Решениe №109 от Протокол №10/ 27.04.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общинска програма за закрила на детето 2016 на Община Антон – приета с Решениe №97 от Протокол №10/ 27.04.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общински план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Антон 2016-2020 – приета с Решение №89 от Протокол №8/ 24.03.2016 година на ОбС-Антон; 
007.jpg