Забравена парола
Община Антон
Наредби Печат Е-мейл
Съдържание
Наредби
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Антон, изменена с Решение №310 по Протокол №30/ 27.10.2017 година на ОбС-Антон


Наредба за рекламната дейност на територията на Община Антон - изменена с Решение №297 по Протокол №28/ 27.09.2017 година на ОбС-Антон

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон - изменена с Решение №299 по Протокол №28/ 27.09.2017 година на ОбС-Антон 

 

Общинска програма за закрила на детето 2017 - приета с Решение №275 по Протокол №26/ 28.06.2017 година на ОбС-Антон

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - изменена с Решение №274 по Протокол №26/ 28.06.2017 година на ОбС-Антон

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон – Изменена с Решения №260 и №265 по Протокол №25/ 28.04.2017 година

 

Регионална програма за управление на отпадъците – Приета с Решение №249 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Програма на Община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017–2027 - Приета с Решение №247 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

План и Програмата за енергийна ефективност на Община Антон 2017-2020 – Приети с Решение №246 по Протокол №23/ 30.03.2017 година  

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Антон – Приета с Решение №244 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Антон за 2018 – Приет с Решение №243 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. – Приета с Решение №242 по Протокол №23/ 30.03.2017 година


Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие на територията на  Община Антон- Приета с Решение №211 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/

 

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждането на децата в общинска детска градина на територията на  Община Антон - Приета с Решение №210 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/  

 

Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на  Община Антон - Приета с Решение №209 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/  

 


 
Advertisement
005.jpg