Забравена парола
Община Антон
Наредби Печат Е-мейл
Съдържание
Наредби
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Антон и Обосновката към нея. /25.01.2017 година/ 

 

Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон /25.01.2017 година/ 

 

Наредбата за отглеждане на животни на територията на Община Антон – приета с Решениe №179 от Протокол №17/ 27.10.2016 година на ОбС-Антон;

  

Програма за развитие на туризма на територията на Община Антон за 2016 година – приета с Решениe №173 от Протокол №16/ 29.09.2016 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон – изменена с Решениe №156 от Протокол №14/ 25.08.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за периода м.I – м.XII.2016 година на Община Антон – актуализирана с Решениe №109 от Протокол №10/ 27.04.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общинска програма за закрила на детето 2016 на Община Антон – приета с Решениe №97 от Протокол №10/ 27.04.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общински план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Антон 2016-2020 – приета с Решение №89 от Протокол №8/ 24.03.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишен план за паша в Община Антон за стопанската 2016-2017 година – приет с Решение №75 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на територията на община Антон за 2016 година – приети с Решение №75 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Антон 2017 година – приет с Решениe №69 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016 година – приет с Решениe №68 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016 - 2020 година – приета с Решениe №67 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Антон – приет с Решение №64 от Протокол №6/ 04.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда  и противопожарната охрана на територията на Община Антон – изменена с Решение №32 от Протокол №3/ 27.11.2015 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория или на части от тях, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - приета с Решение №29 от Протокол №3/ 27.11.2015 година;

 

Мотиви относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон

 


 
Advertisement
004.jpg