Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3

Предложение за Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2021г.  

- публикуванa на 16.12.2020

 

Обосновка и проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Антон  - публикувано на 16.10.2020 

 

Проект на Наредба за определяне на размера на местните данъци в община Антон  - публикувано на 15.10.2020 

 

Предложение за изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2020г.  

- публикуванa на 18.09.2020

 

Предложение  за  допълнение  на  Годишна програма  за управление  и разпореждане  с имоти,  собственост на  Община Антон  за периода м. януари-м. декември 2020г. - публикуванa на 11.08.2020

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - ПРОЕКТ  - публикуванa на 19.06.2020

 

Проект на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Антон  - публикуванa на 25.05.2020

 

Плана за защита от бедствия на община Антон  - публикуванa на 13.02.2020

 

Проект за изменение Наредба за определяне размера на местните данъци  - публикуванa на 05.02.2020

 

Проект на Наредба за управление на отпадъците  - публикуванa на 09.01.2020

 

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН мандат 2019г. – 2023г.  - публикувано на 10.12.2019

 

Докладна записка №42/ 19.06.2019 година, Разпореждане на АССО и протест на ОП-София за отмяна на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана  на територията на Община Антон  - публикувано на 19.06.2019

 

Проект на Наредбата за управление за отпадъците и приложения  - публикувано на 30.04.2019

 

Проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Антон  -  публикувана на 02.04.2019

 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година -  публикувана на 01.03.2019

 

Проект за изменение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон   -  публикувана на 31.01.2019

 

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН   -  публикувана на 06.12.2018

 

Предложение - Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.   -  публикувана на 03.12.2018

 

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Антон  -  публикувана на 03.10.2018

 

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Антон  - публикувана на 20.08.2018

 

Предложение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Община Антон - публикувана на 20.07.2018


 

Предложение за изменение на Наредбата за регистриране и стопанисване на кучета в Община Антон

 
- публикувана на 11.07.2018

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост   - публикувана на 25.06.2018 

 

Предложение относно проект Допълнение на Наредба за определяне то и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон, РАЗДЕЛ III – Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги  - публикувана на 10.05.2018 

 

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Антон за 2019 - проект - публикувана на 10.05.2018 

 

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.- проект  - публикувана на 04.05.2018 

 

Правилника за организацията и дейността на ОбС-Антон - проект  - публикуван на 30.03.2018  
 
007.jpg