Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3
 

 

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за периода м.януари - м. декември 2018 година  - публикувано на 20.12.2017

 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Антон Докладната записка Протест и разпорежданепубликувано на 26.10.2017

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА  И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - ПРОЕКТ /11.08.2017/

Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Антон - проект /01.08.2017/  - Мотиви към наредбата

Общинска програма за закрила на детето - проект  /15.05.2017/

 

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон /20.03.2017/  

 

П Р О Е К Т НА  П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 г. /15.03.2017/

 

Регионална програма за управление на отпадъците /11.03.2017/

 

Проект на Наредба за определян размера на местните данъци на територията на Община Антон /09.03.2017/  

 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Антон за 2018 /01.03.2017/

 

Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Антон /27.02.2017/ 

 

Проект на План и Програмата за енергийна ефективност на Община Антон 2017-2020 /27.02.2017/

 

Проект на Програма на Община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017–2027 /27.02.2017/

 

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Антон /04.01.2017/

 

Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности,като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Антон /04.01.2017/

 

Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Антон /04.01.2017/ 

 

Проект на Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон /09.12.2016/ 

 

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Антон и Обосновката към нея. /дата 09.12.2016 година/ 

 

Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Антон /12.10.2016/ 

 

Проект на Програма за развитие на туризма на територията на Община Антон /29.08.2016/ 

 


 
Advertisement
016.jpg