Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3

Проект на Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон /11.08.2016/

 

Общинска програма за закрила на детето 2016 - проект /12.04.2016/

 

Проект на актуализираната Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за  периода  м .І – м. ХІІ. 2016  година  /04.04.2016 г./

 

Н А Р Е Д Б А - Проект! За определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016 - 2020 година /проект 11.02.2016 г./

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Антон 2017 година /проект 11.02.2016 г./

 

Н А Р Е Д Б А - П Р О Е К Т

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА  И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О Б Щ И Н А – А Н Т О Н  

 

Н А Р Е Д Б А - П Р О Е К Т

за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Антон 

 

Н А Р Е Д Б А - П Р О Е К Т

За определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон 03.04.2015

 

Проект 

Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон публикувано 14.01.2014

 

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Антон - публикувано 20.11.2013   

 

Културен календар на община Aнтон 2014 - публикувано 20.11.2013 

 

проект на Общинска програма за закрила на детето за 2013г.                  


О Б Щ И Н С К А    П Р О Г Р А М А

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2012 ГОДИНА - ОБЩИНА АНТОН

(Проект - публикувано 11.05.2012)

 

О Б Щ И Н С К А    П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА - ПРОЕКТ

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ  
Advertisement
010.jpg