Начало arrow Профил на купувача arrow -Открити процедури
Забравена парола
Община Антон
Открити процедури Печат Е-мейл


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 08.01.2019 година в 15.30

 

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 03.08.2018 година в 12.55

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Доклад публикуван 03.09.2018

 

Протокол №1 публикуван 03.09.2018  

 

Протокол №2 публикуван 03.09.2018   

 

Договор и приложения публикувано на 01.10.2018   

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 02.08.2016 година в 11.45

„Предоставяне на консултантски услуги по проект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи    

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 15.55  

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.40  

 

Решение 2 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.35   

 

Договор за предоставяне на консултантски услуги от 14.12.2016 

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       28.12.2016


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

Публикувано на 01.08.2016 година в 12:38 

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км., във връзка с подготовката на община Антон за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи  

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 16.00

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.35 

 

Решение 3 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.40 

 

Договор за проектиране от 19.12.2016  

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.12.2016

 
012.jpg