Забравена парола
Община Антон
Покана до заинтересованите лица Печат Е-мейл
Съдържание
Покана до заинтересованите лица
Страница 2

 


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
П О К А Н А
  
На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), при условия на Договор за съвместна дейност № РД04-95/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Антон и одобрен проект с  Вх. № 08-973/ 26.04.2017 г. и Заповед за откриване на процедура за събиране на оферти чрез покана, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за сключване на договор за „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, се осъществява с  финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, съгласно Договор РД04-95/04.07.2017

  

Заповед

Покана

Документи 

Отговор на поставени въпроси - 24.07.2017

Разяснения по документацията за доставка на оборудване - 25.07.2017

Техническа

  

Протокол - 03.08.2017

Решение - 03.08.2017

 

Заповед за прекратяване на процедура за избор на изпълнител - 07.08.2017  

 

Технически доклад за изпълнение на проект: „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон. 

 

images/2017/11/1.jpg images/2017/11/2.jpg images/2017/11/3.jpg images/2017/11/4.jpg images/2017/11/5.jpg images/2017/11/6.jpg images/2017/11/8.jpg images/2017/11/12.jpg

  
Advertisement
004.jpg