Наредби

Програма енергийна ефективност 2021-2025г.

публикуван на 18.02.2021  

 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

публикуван на 26.02.2020 

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО-ОБЩИНА АНТОН

публикуван на 26.02.2020  

 

Стратегия за управление на общинската собственост

публикуван на 26.02.2020 

 

Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Антон

публикуван на 26.02.2020 

 

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

публикуван на 26.02.2020 

 

Краткосрочна програма на община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022  - публикувано на 28.11.2019

 

Решение №509 по протокол №49/ 30.05.2019 година за отмяна на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Антон   - публикувано на 19.06.2019

 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС-Антон и образци на декларации по ЗПКОНПИ, приети с Решение №508 по Протокол №49/ 30.05.2019 година на ОбС-Антон  - публикувано на 19.06.2019

Решение №508   - публикувано на 19.06.2019

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон, изменена с Решение №485 по Протокол №47/ 28.03.2019 година  - публикувано на 24.04.2019

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Антон + материали свързани с изменението - изменена с Решение №467 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон; - публикувано на 11.02.2019

 

Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Антон - изменена с Решение №469 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон; - публикувано на 11.02.2019

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година на Община Антон - приета с Решение №470 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон - публикувано на 11.02.2019

 

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ . - публикувано на 06.02.2019

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон - изменена с Решение №452 по Протокол №44/ 05.12.2018 година на Общински съвет - Антон.

 

Правилник за организацията и дейността на ОбС - Антон - изменен с Решение №433 по Протокол №42/ 27.092018 година на Общински съвет - Антон

 

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Антон, изменен с Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС- Антон

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Община Антон, изменена с Решение №413 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

 

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Антон, изменена с Решение №411 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – 2018, актуализирана с Решение №410 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на Общински съвет – Антон

 

Правилника за организацията и дейността на ОбС-Антон - изменен с Решение №388 по Протокол №37/ 31.05.2018 година на Общински съвет- Антон 

 

 

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Антон, изменена с Решение №310 по Протокол №30/ 27.10.2017 година на ОбС-Антон


Наредба за рекламната дейност на територията на Община Антон - изменена с Решение №297 по Протокол №28/ 27.09.2017 година на ОбС-Антон

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон - изменена с Решение №299 по Протокол №28/ 27.09.2017 година на ОбС-Антон 

 

Общинска програма за закрила на детето 2017 - приета с Решение №275 по Протокол №26/ 28.06.2017 година на ОбС-Антон

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - изменена с Решение №274 по Протокол №26/ 28.06.2017 година на ОбС-Антон

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон – Изменена с Решения №260 и №265 по Протокол №25/ 28.04.2017 година

 

Регионална програма за управление на отпадъците – Приета с Решение №249 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Програма на Община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017–2027 - Приета с Решение №247 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

План и Програмата за енергийна ефективност на Община Антон 2017-2020 – Приети с Решение №246 по Протокол №23/ 30.03.2017 година  

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Антон – Приета с Решение №244 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Антон за 2018 – Приет с Решение №243 по Протокол №23/ 30.03.2017 година

 

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. – Приета с Решение №242 по Протокол №23/ 30.03.2017 година


Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие на територията на  Община Антон- Приета с Решение №211 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/

 

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждането на децата в общинска детска градина на територията на  Община Антон - Приета с Решение №210 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/  

 

Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на  Община Антон - Приета с Решение №209 от Протокол №20/ 24.01.2017 година на ОбС-Антон /23.02.2017/  

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Антон и Обосновката към нея. /25.01.2017 година/ 

 

Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон /25.01.2017 година/ 

 

Наредбата за отглеждане на животни на територията на Община Антон – приета с Решениe №179 от Протокол №17/ 27.10.2016 година на ОбС-Антон;

  

Програма за развитие на туризма на територията на Община Антон за 2016 година – приета с Решениe №173 от Протокол №16/ 29.09.2016 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон – изменена с Решениe №156 от Протокол №14/ 25.08.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за периода м.I – м.XII.2016 година на Община Антон – актуализирана с Решениe №109 от Протокол №10/ 27.04.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общинска програма за закрила на детето 2016 на Община Антон – приета с Решениe №97 от Протокол №10/ 27.04.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общински план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Антон 2016-2020 – приета с Решение №89 от Протокол №8/ 24.03.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишен план за паша в Община Антон за стопанската 2016-2017 година – приет с Решение №75 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на територията на община Антон за 2016 година – приети с Решение №75 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Антон 2017 година – приет с Решениe №69 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016 година – приет с Решениe №68 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016 - 2020 година – приета с Решениe №67 от Протокол №7/ 25.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Антон – приет с Решение №64 от Протокол №6/ 04.02.2016 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда  и противопожарната охрана на територията на Община Антон – изменена с Решение №32 от Протокол №3/ 27.11.2015 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория или на части от тях, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - приета с Решение №29 от Протокол №3/ 27.11.2015 година;

 

Мотиви относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон

 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон – приета с Решениe №322 от Протокол №35/ 23.02.2014 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Антон – приета с Решение №186 от 28.01.2009 година на ОбС-Антон, изменена с Решение №314 от Протокол №34/ 31.01.2014 година на ОбС-Антон;

 

Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Антон 2013-2020 година – приета с Решениe №295 от Протокол №33/ 12.12.2013 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти – приета с Решение №309 от Протокол №23/ 27.01.2010 година.

 

Наредба за рекламна дейност на територията на община Антон – приета с Решение №280 от Протокол №21/ 05.11.2009 година на ОбС – Антон;

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Антон – приета с Решение №278 от Протокол №20/ 28.10.2009 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност – приета с Решение №94 от Протокол №8/ 18.06.2008 година на Общински съвет – Антон;

 

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в община Антон - приета с Решение №93 от Протокол №8/ 18.06.2008 година на ОбС-Антон

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Община Антон, с.Антон, област Софийска – приета с Решение №8 от Протокол №3/ 13.02.2004 година на ОбС, изменена с Решение №164 от Протокол №16/ 15.07.2005 година на ОбС-Антон.