Проекти

Предложение за Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2021г.  

- публикуванa на 16.12.2020

 

Обосновка и проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Антон  - публикувано на 16.10.2020 

 

Проект на Наредба за определяне на размера на местните данъци в община Антон  - публикувано на 15.10.2020 

 

Предложение за изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2020г.  

- публикуванa на 18.09.2020

 

Предложение  за  допълнение  на  Годишна програма  за управление  и разпореждане  с имоти,  собственост на  Община Антон  за периода м. януари-м. декември 2020г. - публикуванa на 11.08.2020

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - ПРОЕКТ  - публикуванa на 19.06.2020

 

Проект на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Антон  - публикуванa на 25.05.2020

 

Плана за защита от бедствия на община Антон  - публикуванa на 13.02.2020

 

Проект за изменение Наредба за определяне размера на местните данъци  - публикуванa на 05.02.2020

 

Проект на Наредба за управление на отпадъците  - публикуванa на 09.01.2020

 

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН мандат 2019г. – 2023г.  - публикувано на 10.12.2019

 

Докладна записка №42/ 19.06.2019 година, Разпореждане на АССО и протест на ОП-София за отмяна на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана  на територията на Община Антон  - публикувано на 19.06.2019

 

Проект на Наредбата за управление за отпадъците и приложения  - публикувано на 30.04.2019

 

Проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Антон  -  публикувана на 02.04.2019

 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година -  публикувана на 01.03.2019

 

Проект за изменение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон   -  публикувана на 31.01.2019

 

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН   -  публикувана на 06.12.2018

 

Предложение - Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.   -  публикувана на 03.12.2018

 

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Антон  -  публикувана на 03.10.2018

 

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Антон  - публикувана на 20.08.2018

 

Предложение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Община Антон - публикувана на 20.07.2018


 

Предложение за изменение на Наредбата за регистриране и стопанисване на кучета в Община Антон

 
- публикувана на 11.07.2018

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост   - публикувана на 25.06.2018 

 

Предложение относно проект Допълнение на Наредба за определяне то и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон, РАЗДЕЛ III – Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги  - публикувана на 10.05.2018 

 

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Антон за 2019 - проект - публикувана на 10.05.2018 

 

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.- проект  - публикувана на 04.05.2018 

 

Правилника за организацията и дейността на ОбС-Антон - проект  - публикуван на 30.03.2018 

 

 

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за периода м.януари - м. декември 2018 година  - публикувано на 20.12.2017

 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Антон Докладната записка Протест и разпорежданепубликувано на 26.10.2017

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА  И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - ПРОЕКТ /11.08.2017/

Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Антон - проект /01.08.2017/  - Мотиви към наредбата

Общинска програма за закрила на детето - проект  /15.05.2017/

 

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон /20.03.2017/  

 

П Р О Е К Т НА  П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 г. /15.03.2017/

 

Регионална програма за управление на отпадъците /11.03.2017/

 

Проект на Наредба за определян размера на местните данъци на територията на Община Антон /09.03.2017/  

 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Антон за 2018 /01.03.2017/

 

Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Антон /27.02.2017/ 

 

Проект на План и Програмата за енергийна ефективност на Община Антон 2017-2020 /27.02.2017/

 

Проект на Програма на Община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017–2027 /27.02.2017/

 

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Антон /04.01.2017/

 

Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности,като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Антон /04.01.2017/

 

Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Антон /04.01.2017/ 

 

Проект на Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон /09.12.2016/ 

 

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Антон и Обосновката към нея. /дата 09.12.2016 година/ 

 

Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Антон /12.10.2016/ 

 

Проект на Програма за развитие на туризма на територията на Община Антон /29.08.2016/ 

 

Проект на Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон /11.08.2016/

 

Общинска програма за закрила на детето 2016 - проект /12.04.2016/

 

Проект на актуализираната Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за  периода  м .І – м. ХІІ. 2016  година  /04.04.2016 г./

 

Н А Р Е Д Б А - Проект! За определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016 - 2020 година /проект 11.02.2016 г./

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Антон 2017 година /проект 11.02.2016 г./

 

Н А Р Е Д Б А - П Р О Е К Т

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА  И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О Б Щ И Н А – А Н Т О Н  

 

Н А Р Е Д Б А - П Р О Е К Т

за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Антон 

 

Н А Р Е Д Б А - П Р О Е К Т

За определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон 03.04.2015

 

Проект 

Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон публикувано 14.01.2014

 

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Антон - публикувано 20.11.2013   

 

Културен календар на община Aнтон 2014 - публикувано 20.11.2013 

 

проект на Общинска програма за закрила на детето за 2013г.                  


О Б Щ И Н С К А    П Р О Г Р А М А

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2012 ГОДИНА - ОБЩИНА АНТОН

(Проект - публикувано 11.05.2012)

 

О Б Щ И Н С К А    П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА - ПРОЕКТ

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ