Открити процедури

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 12.03.2020 година в 16.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Образци и приложения  

 

Технически проект 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Относно: Промяна мястото за отваряне на офертите за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от закона за обществените поръчки с предмет:  Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище  „Св. Св. Кирил и Методий“  - публикувано на 27.03.2020 

 

Протокол №1 от работата на комисия  - публикуван на 23.04.2020 г. 

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти  - публикуван на 22.05.2020 г. 

 

Протокол №2 от работата на комисия  - публикуван на 04.06.2020 г.   

 

Протокол №3 от работата на комисия  - публикуван на 04.06.2020 г.  

 

Доклад на комисия  - публикуван на 04.06.2020 г.  

 

Решение №2  - публикуван на 04.06.2020 г.  


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 10.02.2020 година в 17.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Образци и приложения  

 

Технически проект

 

Решение за прекратяване на процедура  - публикувано на 24.02.2020 г. 

 

Информация за възложена поръчка  - публикувано на 11.03.2020 г.  


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 07.02.2020 година в 16.00 

 

Дейността, включена в предмета на поръчката, включва доставка, чрез периодични заявки от Възложителя на хранителни продукти за нуждите на оставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“, улица „България“ №17, финансирани от бюджета В Списък на хранителните продукти - Приложение №1.1 във формат Excel са посочени наименованието, техническите характеристики, мерните единици и прогнозните количества на хранителните продукти.

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Указания 

 

Документация 

 

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 02/03/2020 Местно време: 17:00

 

Протокол №1  - публикуван на 19.03.2020

 

Протокол №2  - публикуван на 19.03.2020

 

Доклад  - публикуван на 19.03.2020 

 

Решение за избор на изпълнител - публикуван на 25.03.2020 

 

Договор и приложения - публикуван на 07.05.2020  

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  - публикуван на 20.05.2020 

 


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 26.08.2019 година в 14.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Документация и образци  

 

Технически проект   

 

Разяснение №1  - публикувано на  12.09.2019 година

 

Документи към разяснение №1  - публикувано на  12.09.2019 година

 

Решение за удължаване срока за подаване на оферти - публикувано на  12.09.2019 година 

 

Съобщение за отваряне на оферти  

 

Протокол №1  - публикуван 08.10.2019

 

Доклад от работа на комисията  - публикуван 08.10.2019

 

Решение №6/14.10.2019  - публикувано 14.10.2019

 

Облявление за прекратена поръчка № 942358  - публикувано 31.10.2019

  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 16.07.2019 година в 15.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Документация и образци  

 

Технически проект  

 

Заповед за прекратяване на процедура  - публикувана на 08.08.2019 г.

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител  

  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 08.01.2019 година в 15.30

 

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Отваряна на Ценовите предложения с предмет: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон, проведена по реда на чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и във вр. с  чл. 178 от  ЗОП - публикувано на 05.02.2019

 

Протокол №1 - публикуван на 13.02.2019

 

Протокол №2 - публикуван на 13.02.2019

 

Доклад - публикуван на 13.02.2019

 

Договор за доставка - публикуван на 14.03.2019 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикуван 06.02.2020

 


 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 03.08.2018 година в 12.55

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Доклад публикуван 03.09.2018

 

Протокол №1 публикуван 03.09.2018  

 

Протокол №2 публикуван 03.09.2018   

 

Договор и приложения публикувано на 01.10.2018  

 

Анекс №1 - публикуван на 06.11.2019  

 

Анекс №2 - публикуван на 02.01.2019   

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - публикуван на 20.05.2020    

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 02.08.2016 година в 11.45

„Предоставяне на консултантски услуги по проект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи    

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 15.55  

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.40  

 

Решение 2 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.35   

 

Договор за предоставяне на консултантски услуги от 14.12.2016 

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       28.12.2016


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

Публикувано на 01.08.2016 година в 12:38 

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км., във връзка с подготовката на община Антон за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи  

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 16.00

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.35 

 

Решение 3 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.40 

 

Договор за проектиране от 19.12.2016  

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.12.2016