Открити процедури


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 16.07.2019 година в 15.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Документация и образци  

 

Технически проект  

  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 08.01.2019 година в 15.30

 

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Отваряна на Ценовите предложения с предмет: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон, проведена по реда на чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и във вр. с  чл. 178 от  ЗОП - публикувано на 05.02.2019

 

Протокол №1 - публикуван на 13.02.2019

 

Протокол №2 - публикуван на 13.02.2019

 

Доклад - публикуван на 13.02.2019

 

Договор за доставка - публикуван на 14.03.2019  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 03.08.2018 година в 12.55

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Доклад публикуван 03.09.2018

 

Протокол №1 публикуван 03.09.2018  

 

Протокол №2 публикуван 03.09.2018   

 

Договор и приложения публикувано на 01.10.2018   

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 02.08.2016 година в 11.45

„Предоставяне на консултантски услуги по проект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи    

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 15.55  

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.40  

 

Решение 2 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.35   

 

Договор за предоставяне на консултантски услуги от 14.12.2016 

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       28.12.2016


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

Публикувано на 01.08.2016 година в 12:38 

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км., във връзка с подготовката на община Антон за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи  

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 16.00

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.35 

 

Решение 3 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.40 

 

Договор за проектиране от 19.12.2016  

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.12.2016