Покана до заинтересованите лица

 Публикувано на 27.06.2018

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

На основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и във връзка с кандидатстване на Община Антон за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект: „Реконструкция на спортна площадка  с. Антон, Община Антон, Софийска област”

 

Покана

Документи


 Публикувано на 27.06.2018

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

На основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и във връзка с кандидатстване на Община Антон за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.005 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“, моля да представите индикативни оферти за СМР и оборудване за обект: „Физкултурен салон с топла връзка към Училище „Св. Св. Кирил и Методий“, находящи се в УПИ III, кв. 45, по плана на с. Антон, обл. Софийска 

 

Обява

Документи  

  


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
П О К А Н А
  
На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), при условия на Договор за съвместна дейност № РД04-95/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Антон и одобрен проект с  Вх. № 08-973/ 26.04.2017 г. и Заповед за откриване на процедура за събиране на оферти чрез покана, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за сключване на договор за „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, се осъществява с  финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, съгласно Договор РД04-95/04.07.2017

  

Заповед

Покана

Документи 

Отговор на поставени въпроси - 24.07.2017

Разяснения по документацията за доставка на оборудване - 25.07.2017

Техническа

  

Протокол - 03.08.2017

Решение - 03.08.2017

 

Заповед за прекратяване на процедура за избор на изпълнител - 07.08.2017  

 

Технически доклад за изпълнение на проект: „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон. 

 

images/2017/11/1.jpg images/2017/11/2.jpg images/2017/11/3.jpg images/2017/11/4.jpg images/2017/11/5.jpg images/2017/11/6.jpg images/2017/11/8.jpg images/2017/11/12.jpg