Селско Стопанство
        Потенциалите за развитие на селското стопанство на територията на общината се определят от множество фактори, голяма част от които са ограничители. Преобладаващият  полупланински характер на територията предопределя, както размера и относителния дял на видовете земеделски територии, така и възможностите за развитие на определени подотрасли. Основни ограничители са релефните, почвените и до известна степен климатичните условия, които в билните старопланински части се явяват височинен климатичен таван за някои земеделски култури. Териториите над горския пояс в северната  част на общината, достигащи до над 1520 м н.р., в голямата си част представляват високопланински пасища, но също и непригодни за селско стопанство площи - скали, сипеи и др.В по-ниския пояс на Подбалкана,  земеделските земи са предимно разпокъсани и маломерни, труднодостъпни, с големи наклони и в различна степен ерозирани. Разпокъсаността на обработваемите земи и сравнително големите наклони ограничават възможностите за интензификация на селското стопанство. С относително по-благоприятни условия за развитие на отрасъла са речните долини и леко хълмистите територии в южните   и югозточните части на територията.От климатичните фактори основни ограничители са късните слани и ранните мразове, които не позволяват отглеждането на ранни и късни зеленчуци и други топлолюбиви култури. От друга страна, сравнително по-добрите условия на овлажняване на въздуха и почвите са добра предпоставка за развитието на овощните градини, малиновите и ягодовите насаждения, естествените ливади и пасищата.   Почвите в по-голямата част от територията са преобладаващо плитки, нископродуктивни, кисели, подходящи преди всичко за естествена  тревна растителност. Значително разпространение, предимно в земеделските територии, имат канелените и кафявите  горски почви. Характеризират се със средно до силно кисела реакция и ниско естествено плодородие. Подходящи са за по-невзискателни култури, като картофи, овес, ръж и естествена тревна растителност.Алувиалните и деалувиалните  почви имат ограничено разпространение в речните долини и отчасти на притоците им. Имат лек механичен състав - песъклив до средно песъкливо-глинест. Имат алкална реакция, рохкави са, леко се обработват след валежи и поливане. Подходящи са за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури.Планинско-ливадните почви са разпространени над горския пояс - по билните части на Стара планина. Растителността е естествена тревна - високопланински пасища. Посочените природни условия обославят ниския относителен дял на земеделските земи и обработваемите земи  и особенно на нивите и съответно високия  относителен дял  на площите  с естественна тревна  растителност   естествени ливади и пасища