Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности
Директор дирекция „Финанси”
Мария Вътева

Специалист „Бюджет”
Грета Христова

Младши специалист „ТРЗ и КАСА”
Петранка Николова
 
Главен специалист „Орган по прихода”
Мария Цвяткова

Специалист „Орган по прихода” 
Ивелина Петрова 
 
Главен специалист „ГРА”
Анастасия Лумбева  
 
Младши специалист „Aдминистративно обслужване”
Елена Николова
 
Технически секретар
Тереза Дончева

тел.: 07186/ 22-30
тел.: 07186/ 23-00