Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности
Директор дирекция „Финанси”
Мария Александрова Вътева

 
Главен специалист "Финанси и бюджет"
Соня Костадинова Гарчева
тел.: 07186 2215
 
Младши специалист "Aдминистративно обслужване"
Елена Върбанова Николова
тел.: 07186 2215
 
 
Младши специалист „ТРЗ и КАСА”
Петранка Галинова Николова
тел.: 07186 2208
 
Мл. спец.”Касиер местни приходи”
Веселка Георгиева Цвяткова 
тел.: 07186 2208
 
Главен специалист „Орган по прихода”
Мария Цвяткова 
тел.: 07186 2208 
 
 
Технически секретар
Тереза Георгиева Дончева
тел.: 07186 2300