Местни данъци и такси

 


Списък с длъжници към Община Антон 2018 


ПОЛУЧАТЕЛ  ОБЩИНА АНТОН

ОТДЕЛ  МДТ

 

Уважаеми данъкоплатци, своите задължения по местните данъци и такси към Община Антон може да заплатите по банков път, по посочената по долу сметка:

 

BIC код на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

IBAN сметка: BG 67 UNCR 75278459464000

 

Кодовете за вид плащане: попълва се задължително в реквизит „вид плащане” на платежния документ според вида задължението:

 

44 14 00      ПАТЕНТ

44 21 00      ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ЛИХВИ

44 22 00      ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

44 23 00      ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА,ЛИХВИ

44 24 00      ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЛИХВИ

44 25 00      ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ 

1. 0.7% - ПРИ ДАРЕНИЕ МЕЖДУ БРАТЯ И СЕСТРИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА;

2. 4% - ПРИ ДАРЕНИЕ МЕЖДУ ЛИЦА ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1

44 25 00     ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН – 3.0% ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ИЛИ МПС

44 28 00     ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 65 00     НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

44 80 07     ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 13     ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

 

 


/images/2016/05/pr.bmp 

 При зареждане на страницата за "Проверка на задължения за местни данъци и такси"изберете:

 

- "Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer

 - "I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox

 - "Proceed anyway" /"Продължаване напред въпреки това" за Google chrome

 Сертификатът се генерира от сървърите на Община Антон. Сертификатът е надежден.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

 за физическо лице:

1. ЕГН на лицето;

2. ПИН или Номер на партида:

 

за юридическо лице:

1. ЕИК на юридическо лице

2. ПИН или Номер на партида:

 

 

Може да се плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.


 


СПИСЪК НА  НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ,ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АНТОН

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, незавършено строителство и земеделска земя
Издаване на удостоверение за удостоверение за  данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Издаване на дубликат от подадена данъчна декларациия
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции
Информация и справки по заявки на предприятия