Актуално

   

 


Публикувано на 20.08.2018

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, по предложение на Председателят на Общински съвет – Антон, Кметът на Общината

 

Прочети !

Публикувано на 16.07.2018 
ЗАПОВЕД
№ РД-124 / 16.07.2018 година
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл. 65, ал. 1, т.1 от Закона за защита при бедствия и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, във връзка с Решение № 259 от Протокол № 25/28.04.2017 год. на Общински съвет Антон и моя Заповед с № РД-123/16.07.2018 год. на Община Антон
Процедура по набиране на доброволци за 5 (пет) броя места за изграждане на доброволно формирование“Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Антон” към Община Антон.
 
Заповед 124

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво 
Процедура за избор на членове на Съвет на децата.
Покана
Процедура
Мотивационно писмо
Формуляр за кандидатстване 

Заповед  - пожароопасен сезон 2018
Информация - санкции
Правила за пожарна безопасност   

Заповед процедура по провеждане на  публичен  търг с явно наддаване за продажба на имоти, частна общинска с Търга ще се проведе на 10.05.2018г. от 10,30ч. в сградата на Община Антон, с.Антон, пл.”Съединение” №1
Прочети !!! 

Протокол за извършена проверка на договори на ползватели на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на община Антон

Списък на наематели на пасища, мери и ливади от ОПФ и животински единици   

Уведомление за промяна в маршрутните разписания в сила от 12.03.2018

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И  СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ КЪМ ОБЩИНА АНТОН