„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон

В Регистъра на обществените поръчки с уникален номер - 01958-2011-0002 - са публикувани условията за обявена от община Антон процедура за възлагане на малка обществена поръчка, чрез открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата за малки обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община Антон”, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. /ОПРР/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Обява

Количествена сметка -xls формат

Решение публикувано в Агенцията за обществени поръчки

Обявление публикувано в Агенцията за обществени поръчки

Относно: Поставени въпроси и отговори по документацията за участие в открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

Отговор Изх.№И2-120/04.04.2011 - прочети

Отговор Изх.№И2-126/06.04.2011 - прочети

Отговор Изх.№И2-131/13.04.2011 - прочети


Протокол информационно събитие

 

Брошурта - "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини" на Оперативна програма "Регионално развитие"