Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

 Публикувано на 23.07.2021

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води  


 Публикувано на 19.07.2021

ОБЯВЯВА за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба  на недвижими имоти, частна общинска собственост.


СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект – река Житница, касаещо поземлен имот с идентификатор  00504.114.13 по КККР, заявител Държавна агенция "Държавен резерв и военнновременни запаси". На основание чл.64 от Закон за водите, в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения от заинтересовани лица могат да се изпращат на адрес: гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" №35, Басейнова дирекция ИБР-Пловдив.

  

Прочети 


 

 Публикувано на 10.05.2021

ОБЯВЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00504.502.650 


Публикувано на 29.04.2021

 Протокол, Приложение №1 и Приложение №2  - на основание чл.37и,ал.4 и ал.6  от ЗСППЗ и чл.100 ал.1 от ППЗСПЗЗ


 

Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.501.193  


Заповед №86/13.04.2021 - възстановяване на дейността на пенсионерски клуб "Дълголетие"   


Заповед на Кмета забраняваща изгарянето на палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на Община Антон

 

 

Информация за санкциите спрямо нарушителите при палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци 

 

Съобщение за спазване на правила за пожарна безопасност.  


 

публикувано на 19.03.2021 

ОБЯВЛЕНИЕ: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:   


Протокол за извършена проверка на договори на ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Антон и Приложение 


 

ИНФОРМАЦИЯ - ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.005-0007-С01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


Община  Антон  стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Виж цялата информация 


Заповед №20/27.01.2021 за забрана на паша в горски територии - публикувана на 28.01.2021


 

Заповед №178/23.12.2020 г. във връзка с чл.37в ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ чл.75 от ППЗСПЗЗ и решение №14.26.11.2020 на Общински съвет - Антон


Във връзка с постъпили питания от жители, публикуваме линк към Съобщение на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" относно регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855


Заповед райони за сметоизвозване  - публикувана на 13.10.2020


 

 

  

 
 
001.jpg