Забравена парола
Община Антон
Покана до заинтересованите лица Печат Е-мейл
Съдържание
Покана до заинтересованите лица
Страница 2

 Публикувано на 27.06.2018

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

На основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и във връзка с кандидатстване на Община Антон за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект: „Реконструкция на спортна площадка  с. Антон, Община Антон, Софийска област”

 

Покана

Документи


 Публикувано на 27.06.2018

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

На основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и във връзка с кандидатстване на Община Антон за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.005 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“, моля да представите индикативни оферти за СМР и оборудване за обект: „Физкултурен салон с топла връзка към Училище „Св. Св. Кирил и Методий“, находящи се в УПИ III, кв. 45, по плана на с. Антон, обл. Софийска 

 

Обява

Документи  

 

 
 
005.jpg