Начало arrow Профил на купувача arrow -Пазарни консултации
Забравена парола
Община Антон
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП Печат Е-мейл


публикувано на 27.12.2019 
Пазарни консултации на основание чл. 21, ал.2 и чл. 44, ал.1 от ЗОП и т. 9 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 
 
 
Решение №1  - публикувано на 10.01.2020 
 
Оферта №1  - публикувана на 10.01.2020 
 
Оферта №2  - публикувана на 10.01.2020 
 
Оферта №3  - публикувана на 10.01.2020  

публикувано на 11.11.2019 
Пазарни консултации за: Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  Уч. „Св. Св. Кирил и Методий“  за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
 
 
 

публикувано на 05.04.2019 
Пазарни консултации на основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на ул. „Георги Бенковски“, с. Антон, област Софийска
 
 
 
 
 

 
 
015.jpg