Начало arrow План за развитие
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл

Покана за консултативна среща за определяне на съставите на СИК 001 и СИК 002 - избори НП-11 юли 2021 година 


Покана за редовно заседание на Общински съвет Антон, което ще се проведе на 27.05.2021


 Публикувано на 10.05.2021

ОБЯВЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00504.502.650 


Публикувано на 29.04.2021

 Протокол, Приложение №1 и Приложение №2  - на основание чл.37и,ал.4 и ал.6  от ЗСППЗ и чл.100 ал.1 от ППЗСПЗЗ


Съобщение за технически прегледи на земеделска и горска техника на 05.05.2021 


Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.501.193  


Заповед №86/13.04.2021 - възстановяване на дейността на пенсионерски клуб "Дълголетие"   


Заповед на Кмета забраняваща изгарянето на палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на Община Антон

 

 

Информация за санкциите спрямо нарушителите при палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци 

 

Съобщение за спазване на правила за пожарна безопасност.  


Извънредно заседание на Общински съвет Антон ще се проведе на 07.04.2021 г.


публикувано на 19.03.2021 

ОБЯВЛЕНИЕ: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:   


ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

 

Протокол за извършена проверка на договори на ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Антон и Приложение 


 

Покана за провеждане на заседание на ОбС-Антон на 25.02.2021 


ИНФОРМАЦИЯ - ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.005-0007-С01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


Община  Антон  стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Виж цялата информация 


Заповед №20/27.01.2021 за забрана на паша в горски територии - публикувана на 28.01.2021


 

Заповед №178/23.12.2020 г. във връзка с чл.37в ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ чл.75 от ППЗСПЗЗ и решение №14.26.11.2020 на Общински съвет - Антон


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили питания от жители, публикуваме линк към Съобщение на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" относно регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855


Заповед райони за сметоизвозване  - публикувана на 13.10.2020


Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Антон за периода 2021-2027г.


 

 

  

 
< Предишна   Следваща >
 
006.jpg