Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл

 Публикувано на 10.05.2021

ОБЯВЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00504.502.650 


Публикувано на 29.04.2021

 Протокол, Приложение №1 и Приложение №2  - на основание чл.37и,ал.4 и ал.6  от ЗСППЗ и чл.100 ал.1 от ППЗСПЗЗ


Съобщение за технически прегледи на земеделска и горска техника на 05.05.2021 


Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.501.193  


Заповед №86/13.04.2021 - възстановяване на дейността на пенсионерски клуб "Дълголетие"   


Заповед на Кмета забраняваща изгарянето на палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на Община Антон

 

 

Информация за санкциите спрямо нарушителите при палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци 

 

Съобщение за спазване на правила за пожарна безопасност.  


Извънредно заседание на Общински съвет Антон ще се проведе на 07.04.2021 г.


публикувано на 19.03.2021 

ОБЯВЛЕНИЕ: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:   


ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

 

Протокол за извършена проверка на договори на ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Антон и Приложение 


 

Покана за провеждане на заседание на ОбС-Антон на 25.02.2021 


ИНФОРМАЦИЯ - ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.005-0007-С01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


Община  Антон  стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Виж цялата информация 


Заповед №20/27.01.2021 за забрана на паша в горски територии - публикувана на 28.01.2021


 

Заповед №178/23.12.2020 г. във връзка с чл.37в ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ чл.75 от ППЗСПЗЗ и решение №14.26.11.2020 на Общински съвет - Антон


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили питания от жители, публикуваме линк към Съобщение на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" относно регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855


Заповед райони за сметоизвозване  - публикувана на 13.10.2020


Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Антон за периода 2021-2027г.


 

 

  

 
< Предишна   Следваща >
 
014.jpg