Начало arrow Общински съвет
Забравена парола
Община Антон
Общински съвет Печат Е-мейл
Съдържание
Общински съвет
Страница 2
Страница 3
 

Общински съвет – Антон изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
3. Избира и освобождава председател на Общинския съвет;
4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба;
5. Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
6. Определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
7. Приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината
8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители в тях;
9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определен със закон;
10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствените планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитието на общината;
12. Определя изискванията за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
13. Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина и определя своите представители в тях;
15. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
16. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
17. Обсъжда и приема решения на предложения на кметове по въпроси от своята компетентност;
18. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
19. Одобрява символ и печат на общината;
20. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
21. Общинският съвет решава и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.


 
 
012.jpg