Общински съвет

Председател

1.Симеон Георгиев Симов

Съветници:

2. Мино Ленков Димитров

3. Георги Тотов Лазаров

4. Николай Иванов Николов

5. Николай Иванов Маджаров

6. Нели Цветанова Георгиева

7. Цвятко Георгиев Лумбев

8. Иван Красимиров Петков

9. Цветан Георгиев Маринов

10. Цветан Николов Христов 

11. Христо Кънчев Кънчев

 

Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация;
2. Устройството и развитието на територията на общината;
3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;
4. Здравеопазването – амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико- социални грижи и санитарно-хигиенни дейности;
5. Култура – читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи;
6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация електрификация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци,  хотели, гаражи и гробища;
7. Социално подпомагане – социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение;
8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение.
9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;
10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.
 

Общински съвет – Антон изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
3. Избира и освобождава председател на Общинския съвет;
4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба;
5. Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
6. Определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
7. Приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината
8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители в тях;
9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определен със закон;
10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствените планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитието на общината;
12. Определя изискванията за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
13. Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина и определя своите представители в тях;
15. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
16. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
17. Обсъжда и приема решения на предложения на кметове по въпроси от своята компетентност;
18. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
19. Одобрява символ и печат на общината;
20. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
21. Общинският съвет решава и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.