Проекти

ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТ

 

Договор № BG05M9OP001-2.101-0184-M001

Име на бенефициента:  -  Община Антон

 

Наименование на проекта: - „Патронажна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и самотни родители в община Антон” BG05M9OP001-2.101

Виж подробна  информация 

 


ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020г.“

                                                                          

1. Наименование на проекта

Целево подпомагане с топъл обяд в община Антон

2.Стартиране на проекта - 04.05.2020 г.

 3. Брой потребители – 106 души

 4. Общ размер на средствата - 10 144,20  /десет хиляди сто четиридесет и четири лева и двадесет стотинки/

 4.1.  в т.ч. размер на средствата за храна за обяд  8745,00  /осем хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/

 4.2. в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 1399,20/хиляди триста деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/

 5. Място на реализиране на проекта (описание на населените места)

Домашен Соционален Патронаж село Антон

6. Финансиращ орган  

 АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

7. Цели на проекта

Целта на настоящия проект е подпомагането на най-уязвимите социални групи хора, които живеят сами или нямат близки, които да им помогнат в условията на извънредно положение, и не могат сами да си осигурят прехраната.

 

8. Целеви групи (описание на обхванатите целеви групи. Начини за идентифициране на нуждаещите се лица. Критерии за подбор. Източници на информация.) / макс. 1 страница/

 

-          Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина. 

-          Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. 

-          Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

-          Предвид извънредната ситуация и необходимостта от предприемане на спешни действия за осигуряване на закрила и подкрепа на най- уязвимите граждани, подбора на потребителите ще се осъществява чрез комуникация между общината и различни инситуции за установяване на принадлежността на лицата към дефинираните целеви групи.

 

-          Ще бъдат използвани всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината – сигнали от граждани, отворена телефонна линия, информация от доставчици на социални услуги и институции и др., за да се обоснове броя на лицата, които ще обслужват. Данните за лицата, поставени под задължителна карантина и съответно нейният период ще се изисква от Регионалните здравни инспекции.

-          За да удостовери допустимостта на потребителите, общината ще създаде организация и ще поддържа съответната документална отчетност, с която да се гарантира, че подборът на потребителите е съобразен с изискванията за допустимост и е извършен по прозрачен и обективен начин. 

9. Описание на основните дейности, които кандидатът придвижда да извърши за потребителите на проекта, в това число и съпътстващата подкрепа за лицата от целевата група. Как ще бъде организирана. Какви изисквания ще бъдат поставени за спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания 

Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. Като резултат от предоставянето на услугата се очаква следното: - подобрен достъп до социални услуги на нуждаещи се лица; - разширяване на обхвата на ефективното социално подпомагане; - подобряването на достъпа до социални услуги, ще допринесе за намаляване на бедността; При предоставяне на топъл обяд по домовете, ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано и здравословно хранене на целевите групи, както и ще се спазват  изискванията за безопасност на храните, санитарно-хигиенните норми и ще се спазват националните стандарти и норми за хранене.

 

Задоволяването на потребностите от храна е от важно значение за Общината спрямо нейните уязвими жители. Но социалната подкрепа не бива да се свежда само до изхранването на тези лица. Защото често пъти рисковете, които се идентифицират по отношение на тези лица не са свързани само с процеса „хранене”. Тези лица имат нужда от цялостна социална подкрепа и осигуряване на комплексен характер на социално обслужване. Лицата поставени  в извънредно положение, предвид ситуацията на разрастваща се пандемия, е допълнителен риск, който  се нуждае от материална и социална подкрепа, не рядко те имат нужда от допълнителна помощ и подкрепа за осигуряване на важни житейски и битови потребности, от това да им се пазарува, да се консултират със здравни специалисти и дори да бъдат информирани за предприетите мерки в създалата се ситуация.. Затова трябва да се предоставя и съпътстваща подкрепа, така, че да се гарантира индивидуалния подход и комплексния характер на целевата програма ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г”. Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение по проекта целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по домовете на потребителите и ще се изразяват  в доставка на хранителни продукти и лекарства със средства на потребителите. Честотата на осъществяване на тези мерки ще бъде  постоянна  и при  възникнала потребност от информация или при идентифицирана нужда/проблем на потребител. За предоставената съпътстваща подкрепа, която се изразява в снабдяване на потребителите с необходимите им лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, но различен от този по договора ще се изготвят документални доказателства.  

 

images/2019/10/gps.jpg

 


images/2018/05/tob.jpg

ОБЯВА ПРИЕМ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG5FMOP001-3.002-0220-C01  

images/2016/06/so/logo.bmp 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - 14.09.2016 ГОДИНА  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ - 22.06.2016 ГОДИНА 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЯВА ПСИХОЛОГ

ОБЯВА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 


http://www.antonbg.com/images/2015/12/imelogo.jpg 

Съобщение

Съобщение

Информация 

Информация АСП