Архив

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на с. Антон, уведомяваме ви,  че със Заповед №РД-18-282 от 9.11.2020г. е  ОДОБРЕНА КАДАСТАЛНА  КАРТА  И  КАДАСТРАЛНИ  РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНА  ТЕРИТОРИЯ  НА  ОБЩИНА  АНТОН. Заповедта е обнародвана в брой 102/01.12.2020г. на Държавен вестник. След 01.12.2020г., издаването на скици е в правомощията на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). За улеснение на гражданите ще се осигури възможност  за издаване на скиците  в  изнесено работно място на АГКК  в  Община  Антон. 


 ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500

e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , website: www.antonbg.com 

 

ОБЯВЯВА:

 

   Търг с явно наддаване за продажба поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.501.193, площ  641кв.м  и  административен адрес: с.Антон, ул.”Планински извори” №1, заедно с построената върху наго сграда с идентификатор 00504.501.193.1 и застроена площ 136 кв.м.

    Търгът ще се проведе на 18.03.2021г. от 14,00 часа в сградата на Община Антон. Заявления  за участие ще се приемат до 17,00 часа на 17.03.2021г. в деловодството на Община Антон. Информация за търга, както и тръжна документация може да получите в деловодството на Общината. 


Публикувано на 20.01.2021

На основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и въвъ връзка с Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

О Б Я В А

Обществено обсъждане на Проекто-Бюджет 2021 година на Община Антон на  01.02.2021 г./понеделник/ от 17.00часа в пенсионерски клуб намиращ се в сградата на  Читалище”Христо Ботев” 1925 – с.Антон. Всички материали по проекто-бюджета ще са на разположение в деловодството на общинска администрация и на официалния сайт на Община Антон от 25.01.2021 година, всеки делничен ден в рамките на работното време.

Доклад от Кмета

Поименен списък

Проект на бюджет - местни дейности 

Проект на бюджет 2021 

 Андрей Симов

Кмет на Община Антон


О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти публична и частна общинска собственост на:

- имоти общинска собственост /ниви / за срок на ползване от 5 години;

- имоти, стопанисвани от общината /по чл.19/ за срок на ползване от 1 година

Информация за търга, може да получите от сайта на Община Антон - www.antonbg.com, както и на място в деловодството на общината.

2. Тръжна документация, може да закупите на място в сградата на Общинска администрация.

3. Търгът ще се проведе на 17.09.2020г. от 14:00 часа, в ритуалната зала на Читалище „Христо Ботев-1925“, като заявления се приемат в деловодството на общината в срок до 15:00 часа на 16.09.2020г. 

Заповед № 107/28.08.2020

Описание 

Протокол от 17.09.2019  


Покана за редовно заседание на Общински съвет - Антон което ще се проведе на 20.08.2020 година от 18:00 часа


 

Съобщение за обществено обсъждане на Отчет на Бюджет 2019 година


 


Програма “Бизнес академия за стартиращи предприемачи” /BASE/ 

 

Информация 


Покана за редовно заседание на Общински съвет Антон което ще се проведе на 18.06.2020 година


публикувано на 08.06.2020 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

До заинтересуваните лица и общественост относно инвестиционно предложение за реконструкция и модернизация на петролна база Антон 


Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) стартира процедура за избор на нови кандидат - членове на Съвета на децата - консултативен орган към председателя на ДАЗД

Писмо покана

Приложение №1 

Приложение №2 


публикувано на 29.04.2020 г.

Протокол чл.37г ал.4 и ал 6 от ЗЦПЗЗ    


Заседание на общински съвет - Антон ще се проведе на 24.04.2020 г. 


Заповед №62/ 10.04.2020 забраняваща изгаряне на стърнища и паленето на открит огънв горските територии, Съобщение за правилата за пожарна безопасност и Информация за санкциите спрямо нарушителите при палене.  


публикувано на 27.03.2020 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Относно: Промяна мястото за отваряне на офертите за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от закона за обществените поръчки с предмет:  Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище  „Св. Св. Кирил и Методий“ 


Заповед №48 на Кмета на община Антон - противоепидемични мерки на територията на община Антон 


Прием на заявления - Национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда" 


 

Протокол за извършена проверка на основание чл.37м от ЗСПЗЗ

Приложение 1 


 


  публикувано на 14.07.2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЕТРОЛНА БАЗА АНТОН, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00504.114.7 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Антон  осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за  инвестиционно предложение за реконструкция и модернизация на петролна база Антон, находяща се в поземлен имот с идентификатор 00504.114.7 в землището на с.Антон, Софийска област с възложител Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Становища и предложения могат да се представят в деловодството на Община Антон и на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Краен срок за  изразяване на писмени становища от заинтересувани лица -28.07.2020г .

Приложения 

 


публикувано на 30.01.2020

Прессъобщение от проведена начална пресконференция и "Първа копка" по проект


Заповед №16/27.01.2020 относно предоставените съдове за твърди битови отпадъци

 


Публикувано на 24.01.2020

Прессъобщение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“,   


Заповед №12/21.01.2020 относно ползването на питейна вода   


Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дълг от Община Антон - публикувана на 14.01.2020 година 


публикувана на 20.12.2019 година

 

 Заповед №242/19.12.2019 г. - ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд


 


публикуван на 06.12.2019 година

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ - М. ДЕКЕМВРИ 2020г.


 публикуван на 06.12.2019 година

 

Предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНА АНТОНЗаповед областна дирекция "Земеделие" - Софийска област  


 


На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

 

ОБЯВЯВА

 

Обществено обсъждане на Проект на Бюджет ’2020 година на Община Антон на 21.01.2020 година /вторник/ от 17:15 часа в Пенсионерския клуб в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон.

 

Всички материали по Проекто-бюджета ще са на разположение в деловодството на общинска администрация всеки делничен ден в рамките на работното време, както и на официалния сайт на Община Антон от 15.01.2020 година.

 


АНДРЕЙ СИМОВ

КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 

 

Птроект за бюджет на община Антон 


 публикуван на 20.09.2019 година

Протокол от Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

 

публикувано на 30.08.2019 година 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост който ще се проведе на 18.09.2019 година от 10:00 часа 

Обява

Заповед

Описание 


На вниманието на всички земеделски производители:

Съобщение - специализирани теренни проверки  

 


 

ОБЩИНА АНТОН ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Информация

Приложение № 1 - заявление потребител

Приложение № 4 - заявление асистент

Декларация асистент - трудов договор

Декларация асистент ЗЗДН 


Информация за Африканската чума по свинете 


Писмо от министерството на туризма във връзка с Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ 


Протокол от 28.06.2019 година по чл.37и от ЗСПЗЗ за окончателното разпределение на мери, пасища и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти - ОДЗ София област.Протокол и приложения от извършени доразпределения и  разпределения на нови заявители на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

images/2019/06/z120.jpg 


Програма Майски празници 2019 и Афиш 6 май 


Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход


Информация пожароопасен сезон 2019 - Заповед и Съобщение  


СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет – Антон ще проведе извънредна среща за правоимащите по въпросите за разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване на 05.04.2019 година /петък/ от 17:00 часа в Общината.


Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - публикувана на 27.03.2019  


Заповедта за образуване на избирателни секции - публикувана на 27.03.2019


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска служба по земеделие – Пирдоп, уведомява всички земеделски стопани, че на 25.03.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в лекторията на Читалище „Напредък 1869”-град Пирдоп, ще се проведе ежегодна среща с ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – София област по въпроси, свързани с новия Наръчник за кандидатстване

и Директни плащания кампания 2019г.

 

ОСЗ-Пирдоп


Справка имоти отдадени под наем от Община Антон 


Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 


Здравно-информационен материал по актуална тема за морбили. 


 

images/2019/05/see.jpg 


публикувано на 15.02.2019

Протокол и приложение изготвени на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с изпълнение изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Заповед №РД-60/11,02,2019 г.

 

Протокол

Приложение  

Контролен протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ - публикуван на 08.03.2019

Списък на контролната проверка по чл.37м от ЗСПЗЗ - публикуван на 08.03.2019    


Съобщение за информационна кампания за краткотрайна сезонна селскостопанска работа


Регламент определящ реда и начина на участие в 73-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица", 2019 година


Окончателен проект на Общ устройствен план - Община Антон


Заповед №53 от 30.01.2019 - забрана пашата на селскостопански животни в горски територии 


Публикувано 29.01.2019

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1
тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , website: www.antonbg.com 

 

ОБЯВЯВА:

   Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.153.44 и площ 7683 кв.м, находящ се в землището на с.Антон, м.”Козница”. Търгът ще се проведе на 14.02.2019г. от 10,00 часа в сградата на Община Антон. Заявления  за участие се приемат  в срок до 17,00 часа на 13.02.2019г. Информация за търга, както и тръжна документация може да получите в деловодството на Общината.

 

Заповед №52

Разяснение

Описание 

 

Заповед №64 - определяне участник спечелил търга  - публикувано на 19.02.2019 година 


публикувано на 03.01.2019

На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

 

ОБЯВЯВА

 

Обществено обсъждане на Проект на Бюджет ’2019 година на Община Антон на 14.01.2019 година /понеделник/ от 17:00 часа в Пенсионерския клуб в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон.

Всички материали по Проекто-бюджета ще са на разположение в деловодството на общинска администрация и на официалния сайт на Община Антон от 08.01.2019 година, всеки делничен ден в рамките на работното време.

 

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ

КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН

 

материали за Проект на Бюджет 2019 година на Община Антон


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"  ПРИ ОБЩИНА АНТОН 


ПРОТОКОЛ ОТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - ПРОВЕДЕН НА 07.12.2018 

публикуван на 12.12.2018 

 

ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН   -  публикувана на 06.12.2018


 

Съобщение относно преглед на земеделска и горска техника


С Ъ О Б Щ Е Н И Е  В Ъ В    В Р Ъ З К А   С   Р А З П О Р Е Д Б А Т А    Н А    Ч Л.  5 7,  А Л. 3   ОТ    П П З О П 


Публикувано на 20.08.2018

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, по предложение на Председателят на Общински съвет – Антон, Кметът на Общината

 

Прочети !
 

Списък на наематели на пасища, мери и ливади от ОПФ и животински единици   images/2018/11/ob.jpg

 

 

ЗАПОВЕД ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

 

ОПИСАНИЕ ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА 

 


В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/  Ви съобщавам, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Антон, община Антон и с. Челопеч, община  Челопеч /обяв. в ДВ, бр. 47 от 05.06.2018г./

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник” до 05.07.2018 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите материали и данни пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област /СГКК/ и в Община Антон

По този повод  Ви уведомявам:

1. Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.

2. Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние.

3.  Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните  регистри  са свързани със спор за материално право, те се корегират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.

4. Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област и в Община Антон

Справки могат да се правят в сградата на Община Антон /в работното време на администрацията/ и в СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЙСКА ОБЛАСТ


ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И  СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ


images/2018/02/to/to.bmp публикувано на 09.02.2018

Информация за сключен договор  Протокол 

 

Списък на одобрените лица  Списък на неодобрените лица 


Покана за представяне на проект на Годишен план за паша и ползване на сено в Национален парк "Централен Балкан"

 


Заповед забрана за паша в горски територии през 2018 година


ПРОМЯНА в МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ и ЦЕНА НА БИЛЕТИТЕ по линиите Антон-Мирково-Антон и Антон-Буново-Антон, считано от 01.01.2018 г.


Заповед №152/ 18.10.2017 година на Кмета на община Антон за определяне районите за сметоизвозване 

публикувано на 12.10.2017 г.

Доклад за изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2017   


О Б Я В А

Община Антон уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“ по проект “Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ПРОЧЕТИ !  


Официална покана от Сдружение "Индустриален клъстер Средногорие" и Фондация "Америка за България" за откриване на проект "Бизнес постижения за социално предприемачество".

"Бизнес постижения" цели да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие в Средногорието и да насърчи хората от региона да стартират или доразвият свой собствен бизнес. Хората, които проявяват интерес могат да присъстват на мероприятието.

Покана  

 

инж. Стоян Гарчев

Кмет на Община Антон
На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

 

ОБЯВЯВА


Обществено обсъждане на Проект на Бюджет ’2018 година на Община Антон на 15.01.2018 година /понеделник/ от 17:00 часа в Пенсионерския клуб в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон. Всички материали по Проекто-бюджета ще са на разположение в деловодството на общинска администрация и на официалния сайт на Община Антон от 10.01.2018 година, всеки делничен ден в рамките на работното време.

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ

КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН

 


публикувано на 21.08.2017 г.

Обява за публично обсъждане на отчета на Бюджет 2016 година на община Антон


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

Заповед

Обява  


 Заповед №71 за забрана на къпане в язовир Душанци и водоема край фирма Химас


ВАЖНО !!!

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в регулация на село Антон, община Антон, област Софийска


 

Заповед, съобщение и информация за санкции във връзка със забрана за изгаряне на стърнища, слогове, крайпътни ивици сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община Антон  

 

Заповед на Областен управител 


 

 


 публикувано на 19.07.2017 г.

До заинтересованите лица - процедура за събиране на оферти чрез покана.


публикувано на 26.06.2017 

ИНФОРМАЦИЯ

за резултат от конкурс за заемане на длъжността “Директор” на ДГ ”Българче”- село Антон, обявен със Заповед № 56/23.03.2017 г. на Кмета на община Антон

Виж информацията!


  

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Българче” – село Антон, обявен със Заповед №56/ 23.03.2017 година на Кмета на Община Антон

Прочети ! 


/images/2017/05/bd.jpg  /images/2017/05/bd1.jpg  

 

 


публикувана 23.03.2017

 

ОБЩИНА АНТОН

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217 ал. 3 и  ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на ДГ ”Българче”- село Антон

 

Прочети обявата    


images/2016/06/so/logo.bmp 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧЕН И/ИЛИ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ПРЕМИНАЛИ ИНТЕРВЮ И ОЦЕНКА

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧЕН И/ИЛИ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ - 26.08.2016 

  

 


Заповед и Обява за провеждане на публичен търг за продажба на имот общинска собственост 

Заповед 139/04.08.2016

Обява

Дата на публикуване 09.08.2016  

Заповед и Обява за провеждане на публичен търг за продажба на имот общинска собственост 

Заповед 120/06.07.2016

Обява

Дата на публикуване 08.07.2016 


Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Антон 2007-2013 година


Конкурс за длъжност "Секретар на община" 19.04.2016 година  


Заповед №93/11.04.2016 година във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА

 


Заповед на областния управител - Пожароопасен сезон 


 Н А Р Е Д Б А - За определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон  - Проект!


  

images/2016/06/so/logo.bmp 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОРПисмо от Дирекция Национален Парк Централен Балкан свързано със поставена бариера 

Прочети  

Дирекция Национален Парк Централен Балкан  

 


Съобщение - правила за за пожарна безопасност

Прочети !  

 


 

 

images/2016/04/sg.jpgimages/2016/03/new/zapovded.jpghttp://www.antonbg.com/images/2016/04/saoba.jpg

 

Разяснителна кампания относно изискванията за подаване на заявления за подпомагане кампания 2016 година 
 
Документи по чл.37и от ЗСПЗЗ за заявители за ползване на пасища  

images/2016/01/ms.jpg  
http://www.antonbg.com/images/2016/01/ml.jpg

Докладна записка
от Кмета на община Антон
Относно отчет към 31.12.2015 година на бюджет 2015 г. и капиталови разходи
по приложения както следва:
ПРОЧЕТИ 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Във връзка с измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.,ДВ бр.38/07.05.2014г. бр.14/20.02.2015г. и бр.61/11.08.2015г.):и предстоящата процедура по разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
       Съобщаваме на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, че в срок до 10.01.2016г. следва да представят в общинска администрация–Антон актуална справка за собствените им пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.

ОБЩИНА  АНТОН

Заповед №217/16.12.2015 и Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.
Виж 
Краен срок за прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост” – 31.12.2015 г. 

Националната информационна кампания „Заедно за съпричастността“. Кампанията се осъществява от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Българския червен кръст и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Информация Презентация

Публична покана  с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г. 
Документи за участие  
 
Официална интернет страница на Общинска избирателна комисия Антон - http://oik2354.cik.bg/
 

График на заседанията на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ 


Публична покана - „Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор № 2014BG16SPO001-011 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Заповед

Указания и приложения

Техническа спецификация

Проект на договор

Протокол комисия - 04.08.2015 


Публична покана - Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон, за обект ІV - 60038 – І - 6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет на Община Антон за 2015 година 

Заповед

Приложения и документи

Протокол комисия - 04.08.2015 


130 годишнина ОУ "Св св. Кирил и Методий" с. Антон - снимки


Покана за сесия на 05.06.2015


 

 


ОБЯВА ЗА   ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА АНТОН. 


Община Антон

УВЕДОМЯВА,
Че Районно управление „Полиция” – Пирдоп ще приема и изслушва граждани на 08.04.2015 година (сряда) от 11:00 до 12:00 часа в сградата на НЧ „Христо Ботев – 1925 г.” с. Антон, ІІ-ри етаж, Ритуална зала.

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН.

 


На основание чл.140, ал. 1 и ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.44, ал.1 и ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

ОБЯВЯВА
 
Обществено обсъждане на Отчет на Бюджет `2014 година на Община Антон на 30.03.2015 година /понеделник/ от 14:30 часа в Пенсионерския клуб, намиращ се в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон.
Всички материали по Отчета на бюджета ще са на разположение в деловодството на Общинска администрация и на официалния сайт на Община Антон от 23.03.2015 година, всеки делничен ден в рамките на работното време.
 
ЦОНКА ГЕШЕВА
Кмет на Община Антон

19.03.2015 


БЮДЖЕТ 2015

Препис протокол 46

Бюджет 

 


Съобщение РПУ - Пирдоп


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ 


Обява - Търг за отдаване под наем


ГОДИШНА ПРОГРАМАЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА  ПЕРИОДА  М .І – М. ХІІ. 2015  ГОДИНА


 

Материалите свързани с общественото обсъждане проект на бюджет 2015 година

 


   

 Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ  

По случай деня на българската община, Община Антон обявява  13.10.2014 година за ден на отворени врати. Заповядайте!!!

 

Заповед - райони за сметосъбиране

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА 18.10.2014 ОТ 10.00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014/2015 ГОДИНА” 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АНТОН - ПУБЛИКУВАНА 03.09.2014

Публична покана  № 9033300

ОБЩИНА АНТОН ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АНТОН 

Указания и документи 
Опорен план
План-схема горски фонд
План-схема земеделски земи
План-схема собственост
План-схема вид територия
Заповед Прекратяване -03.09.2014 на публична покана 9033233 от 02.09.2014

ОБЯВА
за търг с явно наддаване за продажба на земеделски имоти в землището на община Антон

Прочети обявата


 


Покана публично обсъждане


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА АНТОН   


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp 

Покана за обсъждане общински план за развитие община Антон

 

Покана за обсъждане интегриран план за развитие  община Антон

 

Проект общински план за развитие Открита процедура по ЗОП

Проект: Ремонтни работи по четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон финансирани от Държавния бюджет за 2014 г.  чрез бюджета на Община Антон

Решение № 610908

Обявление №610909 

Документи 


Покана 19.06.2014 


 Публична покана:Изработване на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на  улици „ Здравец”, „Цар Борис”, „Бачо Киро”, „Стара планина”, „Г.С.Раковски”, „Мир” и „Панайот Волов” в село Антон  Община Антон във връзка с кандидатстване по новият програмен период 2014-2020 година.

Заповед

Документи

Покана АОП  


Проект!

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА  И  ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – АНТОНПокана ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Антон


Информация относно опасността от възникване на горски и полски пожари.

Съобщение

Информация  

Заповед областен управител 

Заповед № 87/19.05.2014  


Разяснение №1 относно проект -  РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦИТЕ " СТЕФАН СТАМБОЛОВ ",  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, " ВЪРТОПА " И " ИЗГРЕВ ", ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ” 


Бюджет 2014 - Пакет документи 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА  ОБЕКТ: 

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ ГЕРЕНА", "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ В КВАРТАЛ  ЧОТОВИЦА" И  "КЪТ ЗА ОТДИХ ПРИ  РЕКА ГУШЕВА", ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПУБЛИЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ”

 

№ на публичната покана - 9025875

Документи


Заповед за прекратяване на процедура - Публична покана  № 9025828 


Програма майски културни празници - 2014


АКТУАЛНО

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА АНТОН

ОБЯВА  


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦИТЕ " СТЕФАН СТАМБОЛОВ ",  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, " ВЪРТОПА " И " ИЗГРЕВ ", ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ”

пакет документи

Решение и обявление публикувани в АОП 

 

 


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие 2014-2020 г. и на стратегически документи на общинско ниво, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Избор на изпълнител за разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.”

Изтегли документи

Публична покана в сайта на АОП 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН 

Документи

Публична покана в сайта на АОП  

Отговор на въпроси свързани с публична покана - публикувано 30.01.2014  


Заповед паша на селскостопански животни през 2014 година в землището на село Антон


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Защо се налага Община Антон да тегли заем от фонд "ФЛАГ" ЕАД за погасяване на стари задължения

Прочети целия бюлетин 


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА М.І – М.ХІІ 2014 ГОДИНА публикувано 14.01.2014 година


Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг - 08.01.2014  


  

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси

 

Кметът на Община Антон

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

Проекта на Общински бюджет 2014 г.

На 21.12.2013 година /събота/ от 10:30 часа в пенсионерски клуб, в сградата на Читалище „ХРИСТО БОТЕВ 1925” – АНТОН.

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на Общината и са на разположение на гражданите във финансов отдел/Мария Вътева – Директор дирекция „АПОФСД и Бюджет”/ в сградата на общинска администрация Антон.

 

ЦОНКА ГЕШЕВА - КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 

Съобщение

 

Държавни дейности

 

Местни дейности 


Обява за участие в публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 09.12.2013 г.


Публична покана 

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2013 г. чрез  бюджета на  Община Антон

№ на документа в АОП - 9022061

Документи

Покана АОП 


Обява - Конкурс за отдаване под наем на общинска сграда Млекосъбирателен пункт


Заповед - Райони и честота сметосъбиране и сметоизвозване


Ден на отворените врати 


Съобщение - спиране на ел. захранване село Антон 


Публична покана за „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. Номер на документа в АОП 9020440

Документи

АОП 


Съобщение - технически преглед на земеделска и горска техника 


 


Публична покана 

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2013 г. чрез  бюджета на  Община Антон

№ на документа в АОП - 9022061

Документи

Покана АОП 


Обява - Конкурс за отдаване под наем на общинска сграда Млекосъбирателен пункт


Заповед - Райони и честота сметосъбиране и сметоизвозване


Ден на отворените врати 


Съобщение - спиране на ел. захранване село Антон 


Публична покана за „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. Номер на документа в АОП 9020440

Документи

АОП 


Съобщение - технически преглед на земеделска и горска техника 


 


 На 11.09.2013 г. се проведе второ информационно събитие - заключителна пресконференция по проект:: „Мерки за предотвратяване на наводненията за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село Антон, Община Антон” Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/006 от дата 01.06.2011 год., осъществяван/финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ИНФОРМАЦИЯ 


ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ 


Покана - Снегопочистване и опесъчаване сезон 2013/2014


Уведомление за работодателите - Агенция по заетостта  


Съобщение за поход до Петте чучура

Прочети цялото съобщение 


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
Уведомяваме Ви, че на 08.08.2013 г. от 10.00 часа , с. Антон, Община Антон местност „Над село” ( Параклис „Свети Георги”), предстои откриване на строителна площадка по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в местността „Над село” с. Антон

Прочети цялото съобщение


проект на Общинска програма за закрила на детето за 2013г. 

Обява за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска собственост.

Документи за участие се закупуват до 02.08.2013 година 

Виж цялата Обява 

 


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp 

Съовщение: Относно провеждане на пресконференция проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”

Прочети целия текст


Съобщение до жителите на с.Антон


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp

проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”, договор с рег. № А12-22-97/01.04.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Изпълнение на дейности по провеждане на езикови, компютърни и специализирани обучения за служителите на община Антон
Публична покана
Документи
   

ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

До ръководителите на парламентарно представените партии

Пресконференция проект - изпълняван по договор №23/321/00923 


Обява - предстоящо подписване на договор по проект BG16PO001 


ПОКАНА

До: жителите и гостите на общините Чавдар и Антон

Относно: Информационно събитие - пресконференция за

оповестяване стартирането на проект “Оптимизиране на структурите на

общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната

ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане на нови

подходи в работата им”

08 октомври 2012 година «Ден на отворени врати»


ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА АНТОН


Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост 2012-2015 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти ОС


В сайта на агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана под № 9004798 относно Аварийни Строително -възстановителни работи, "РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН.
виж публичната покана
“Ремонт на православен храм „Св.Пророк Илия” с.Антон - нов комплект документи


ОБЯВЯВА:

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи .


ОБЩИНА АНТОН МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2012 година
Програма

АКЦИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ АНТОН ЗА ЕДИН ДЕН”,
ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА НА БТВ - “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”
 

ОБЯВА - във връзка с провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка

Заседание Общински съвет

Заповед за прекратяване на процедура за избор на изпълнител "РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН. 

Заповед


 Отваряне на ценова оферта - Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002   


Отчет 6-ти май 

Уведомително писмо 

Заседание общински съвет -23-05-2012 

 Сигнално писмо

Майски празници - 2013 година


Покана във връзка с ДОГОВОР № 23/313/00132  по МЯРКА 313
 Заповед търг - отдаване под наем земеделски земи

Покана до жителите на село Антон

Обява за конкурс


 

Покана 

Важно - Отговори на въпроси свързани с проекта-2 

Важно - Отговори на въпроси свързани с проекта-1 

В агенцията за обществени поръчки е обявена открита процедура по ЗОП във връзка с ДОГОВОР № 23/313/00132  по МЯРКА 313

виж обявлението и решението

Документи за участие


В агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана за доставка на хранителни продукти под №9011861

Виж поканата

Документи за участие


Обява - Ден за обсъждане на проекто-бюджет 2013  
Обява - на основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА М .І – М. ХІІ. 2013 ГОДИНА


Наредба за администратиране на местни такси и цени на услуги на територията на община Антон -актуализирана март 2013